Hívjon bennünket: +36 (83) 777-603 vagy írjon üzenetet

Tárhely

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2015.01.01-től visszavonásig

1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • 1.1 A Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül biztosítani a megrendelt szolgáltatást.
 • 1.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni a szerződésben megjelölt díjat. A számlázás a tárgyidőszak előtt történik, kivéve, ha egyedi megállapodásra kerül sor.
 • 1.3 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatások tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett bevezetés előtt, tájékoztatnia kell a Megrendelőt, e-mailben, vagy postai úton. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható!
 • 1.4 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
  • 1.4.1 Tilos a Szolgáltató tárterületén a hatályos magyar és nemzetközi törvényekbe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.
  • 1.4.2 Tilos a Szolgáltató tárterületén olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra.
  • 1.4.3 Tilos az interneten kéretlen reklám célú e-mailek (SPAM-ek) küldése, valamint más felhasználók zaklatása.
  • 1.4.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódex-ének megsértése.
 • 1.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a szerveren tárolt adatok biztonsága érdekében, de nincs adatmentési kötelezettsége, ezáltal az adatvesztésből eredő közvetlen és közvetett károkért nem felel. Ennek ellenére a Szolgáltató naponta egyszer az adatok védelmének érdekében biztonsági másolatot készít a Megrendelő adatairól, mely maximum 1 hétig kerül tárolásra. Kérésre a Szolgáltató helyreállítást végezhet, melynek költségeit a tárhelydíj nem tartalmazza.
 • 1.6 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásaiban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei

 • 2.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. Annak a napnak a díját, ahol a szolgáltatás a Szolgáltató hibája miatt előzetes bejelentés nélkül 6, azaz hat óránál hosszabb ideig szünetel, a Szolgáltató visszatérítheti a Megrendelőnek. Ezen felül a Szolgáltató a kimaradásból származó kárért felelőséget nem vállal. A karbantartást megkezdése előtt 3 nappal a Szolgáltatónak e-mailben jeleznie kell a Megrendelő felé. A karbantartás ideje egy félévben nem lehet több, mint 24 azaz huszonnégy óra.
 • 2.2 A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
 • 2.3 A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás, vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
 • 2.4 A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító(ka)t titkokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
 • 2.5 A Megrendelő köteles az adataiban történő bármely változást (pl. cím, e-mail, telefonszám stb.) 3, azaz három munkanapon belül Szolgáltató felé jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából adódó pluszköltségeket a Szolgáltató a Megrendelőre hárítja, valamint a Megrendelőt ért károkért nem felel.
 • 2.6 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben 8 napnál nagyobb díjtartozása van a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére illetve a szerződés felmondására. A szolgáltatások korlátozása alatt, a Megrendelő nem mentesül a díjfizetési kötelezettsége alól.
 • 2.7 A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására, és a Megrendelő adatainak átadására, egy a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló inkasszó társaságnak.

3. A szerződés hatálya

 • 3.1 A Szolgáltató a jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat határozatlan ideig nyújtja a Megrendelő számra, amennyiben a megrendelőlap vagy az egyedi szerződés azt másként nem szabályozza.
 • 3.2 A szerződést a Megrendelő bármikor felmondhatja, 90 napos határidővel, azonban Megrendelő köteles a hátralévő díjat utólag kifizetni. Amennyiben a szerződés határozott időre szól, akkor Megrendelő köteles a felmondás időpontjától a szerződés végéig hátralévő díjat kifizetni.
 • 3.3 Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

4. Egyebek

 • 4.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 • 4.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
 • 4.3 Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyében a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Keszthely, 2015.01.01.


Hogyan tovább?  Keressen bennünket!

Bábelhal Webstudio Kft.

Tel.: +36 (83) 777-603
Mobil: +36 (20) 3888-458
E-mail: info0babelhal,hu